هدف پست

قال امیرالمؤمنین علیه السلام :

من کانت همته مایدخل بطنه کانت قیمته ما یخرج منه.(86)

کسیکه تمام همت و کوشش خود را مصروف پر کردن شکم خود کند، قیمت ارزش آن همان چیزى است که از او خارج مى شود.

هر آنکس همتش در خورد و خواب است **بنزد عارفان همچون دواب است

بود اندر حقیقت ارزش او **همان چیزیکه خارج گردد از او

سایر احادیث

/ 0 نظر / 12 بازدید