راهکارهای خواستگار یابی ویژه افراد کم خواستگار2

1. از منفی بافی و افکار منفی باید اجتناب شود. 2. از قرار گرفتن در تنهایی باید پرهیز نمود. 3. ازبیکاری باید دوری کرد و همواره خود را به کاری مشغول نمود. 4. بیشتر در جمع شرکت کنید و به هیچ وجه خود را از دیگران جدا نکنید و در انزوا قرار نگیرید. 5. ورزش به ویژه ورزش های دسته جمعی بسیار مفید است.

سایر مطالب

/ 0 نظر / 36 بازدید