وضو قبل از غذا

قال امام الصادق علیه السلام :

من اراد ان یکثر خیر بیته فلیتوض عند حضور طعامه .(260)

کسیکه مى خواهد خیر و برکت خانه اش زیاد شود، قبل از غذا خوردن وضو بگیرد.

هر آنکس مى شود مسرور و شادان ****که خیر خانه اش گردد فراوان

کند تطهیر در وقت طعامش ****گوارا گردد آن نعمت بکامش

سایر احادیث

/ 0 نظر / 12 بازدید