فقط علاقه برای شروع یک زندگی کافیست؟

صرف عشق و علاقه و خوش آمدن یک زندگی رضایت بخش را تضمین نمی کند و باید عشق و علاقه مورد تأیید عقل باشد و معمولا افرادی وارد عشق های بی هدف می شوند که از عزت نفس و خود ارزشمندی متوسط به پایین رنج می برند فرد به دلیل نیازهای درونی و یا مشکلات خانوادگی ممکن است وارد این وابستگی ها شود . اما افرادی که از عزت نفس و خودارزشمندی بالایی برخوردار هستند و نیازها و کمبودها خودشان را مدیریت می کنند و از روش مناسب استفاده می کنند وارد این گونه وابستگی هانمی شوند.

سایر مطالب

/ 1 نظر / 22 بازدید