حامل های انرژی

 انرژی به شکل های مختلف وجود دارد که در حین فرایند های فیزیکی به شکل های دیگر انتقال داده شده یا تغییر شکل پیدا می کند. اکثر کتاب های مرجع مشهورواژه شکل های انرژی را بدون دقت در جزئیات استفاده می کنند با تعریف شبه ماده سعی شده است که تعریف دقیق ترو کلی تری از شکل های انرژی بیان شود و با توجه به این که انرژی همیشه حداقل با یکی از کمیت های فیزیکی جریان می یابد ،مفهوم حامل های انرژی معرفی شده است .این مفهوم بیان می کند که چطور انرژی تغییر پیدا کرده جابه جا شده و ذخیره شده است. هدف: هدف اصلی این مقاله این است که نشان دهد مفهوم شکل های انرژی اشتباه بیان شده است و با مفهوم جدیدی به نام حامل های انرژی جایگزین می شود. موضوع اصلی: خواص فیزیکی گسترده‌ای که در آن ها چگالی نقش داردمانند بار الکتریکی،جرم،مقدار ماده و... واین که توانایی جریان در فضا داشته باشندوبه دلیل این که این کمیات نقش مهمی را در صنعت وعلم ایفا می کنند به این مواد شبه مواد می گویند.تعدادی از کمیات شبه مواد پایستار هستند، مانند بار الکتریکی وتعدادی دیگر ناپایستار، مانند مقدار ماده(اگر واکنش شیمیایی رخ ندهد) در این مقاله شبه ماده دیگری به نام ((انرژی)) که پایستار است بررسی شده است.کلاس بندی انرژی در کتاب های مختلف به دو صورت انجام می پذیرد:
1-تغییرات انرژی و جریان انرژی مانند انرژی الکتریکی و شیمیایی و .. 2-ذخیره شدن انرژی مانند انرژی درونی و... تابع انرژی خیلی از سیستم ها به ترم های جداگانه ای می تواند شکسته شودمانند انرژی در خازن .در خیلی از سیستم ها امکان تفکیک و جداسازی وجود ندارد مانند انرژی موجود در گاز ایده‌آل بنابراین تنها می توان از تغییرات انرژی سخن گفت. خواص فیزیکی شبه ماده همرا با انرژی جریان می یابد حامل انرژی است و به آن حامل انرژی می گویند وقتی چیزی عوض می شود ولی حاملش عوض نمی شودمناسب
نیست که در مورد عوض کردن صورت آن صحبت کتیم مثلاً سیب زمینی که در حین حمل و نقل آن حامل های آن عوض می شود اما خود سیب زمینی عوض نمی‌شود. در صورتی که این اتفاق زمانی که از گرما یا کار صحبت می کنیم میفتد.در واقع مفهوم حامل انرژی مفهوم کلی تری از انرژی است. یافته ها: 1-کمیت هایی مانند بار الکتریکی ، جرم ،مقدار ماده شبه ماده هستند موافق:زیرا این کمیات خاصیت های گسترده‌ای هستند که چگالی دارند که کاربرد گسترده‌ای در علم و صنعت ایفا می کنند به خاطر این کاربرد گسترده وتحلیل
این کمیات به این کمیات شبه ماده می گویند. 2-شبه ماده بودن و پایستار بودن مفهوم های مساوی نیستند اما شبه ماده جامع تر است. موافق:چون تعریف ماده شبه مواد این است که خاصیت فیزیکی گسترده‌ای که چگالی درآن قابل تعیین است و نرخ داشته باشند.و پایستار بودن به معنی تبعیت از معادله پیوستگی است بنابراین شبه ماده بودن گسترده تر است. 3-درون مبدل ها یا ترانسفورماتورها(منتقل کننده ها) به صورت واقعی انرژی منتقل یا تبدیل نمی‌شود در واقع خواص فیزیکی شبه ماده ای که در کنار انرژی جریان می یابد در این وسایل تغییر کرده است. موافق:زیرا خواص فیزیکی شبه ماده همزمان با انرژی جریان می یابد.در واقع این تعریف کلی تری برای انتقال انرژی است به عنوان مثال انرژی که از طریق میدان مغناطیس یا یک خط لوله سوخت حمل می شود دارای ویژگی های متفاوتی هستند اما به طور کلی دارای خاصیت شبه ماده ای هستند که با انرژی جریان می یابد. 4- مفهوم شکل های انرژی اشتباه بیان شده و با مفهوم جدیدی به نام حامل های انرژی جایگزین شده است. شکل های انرژی طبقه بندی انواع مختلف انرژی مانند کار و گرما انرژی پتانسیل و... است و بررسی کردن هر کدام به صورت جداگانه است.اما حامل های انرژی تعریف کلی از انرژی است که انواع مختلف انرژی مانند کار و گرماو ... را شامل می شود بنا براین با این تعریف دیگر قادر به بررسی پدیده هایی مانندپدیده های ترمودینامیکی که شامل قانون اول و دوم ترمودینامیک هستند که در آن ها گرما ، کار انرژی درونی و پارامترهای دیگری دخیل هستند نمی‌باشیم.

/ 0 نظر / 382 بازدید