ضرورت زن

قال امیرالمؤمنین علیه السلام :

المراة شر کلها و شر منها انه لابد منها.(229)

عموما همه خویهاى زن بد است و بدترین چیزیکه در اوست آن است که مرد را از وى گریزى نیست وجود او در زندگى مردان ضرورى است .

بود خوى زنان بد لیک بدتر ****از آن کو نیست بر مردان میسر

که با آنها گریز از زندگى نیست ****وجودش بهر هر مردى ضروریست

سایر احادیث

/ 0 نظر / 7 بازدید