ارتباط مادر و دختر چگونه باید باشد؟1

رابطه مادر و دختر یکی از موضوعات مهمی است که می تواند در افزایش عزت نفس، حرمت خود و درنهایت خودارزشمندی دختران تأثیر بسزایی داشته باشد مادر به دلیل هم جنس بودن با دختر خود نیازها و احساسات هم جنس خود را بهتر می شناسد .از طرفی رفتارهای مادر در ارتباط با دخترش به نحوی نقش مادر بودن را در دختران و نحوه تعامل با فرزند خود را در آینده القا می کند بسیار از مادران به دلیل ارتباط نا مناسب و غیر منطقی که مادرانشان با آنها داشتند در ارتباط با فرزند خود به خصوص فرزندان دختر مشکل دارند و در ارتباط با دختر خود دقیقا رفتاری که مادر با خودشان داشته را تداعی می کند اگر این تصویر یک تصویر خوب و مثبت باشد مادر خوبی برای فرزند خودشان خواهد بود و در غیر اینصورت ممکن است باعث ایجاد یک آسیب جدی در نسل های بعدی خواهند شد.

سایر مطالب

/ 0 نظر / 21 بازدید