خداترسى

قال امیرالمؤمنین علیه السلام :

اتق الله الدى لابد لک من لقائه و لا منتهى لک دونه.(191)

از خدائیکه از دیدارش ناگزیرى و پایان کارت هم جز بدو نیست باید واهمه داشته باشى .

بترس از آن خداوند کبیرى ****که از درک حضورش ناگزیرى

تو را با او سرو کار است آخر ****زاسرارت بود آگه سراسر

سایر احادیث

/ 0 نظر / 13 بازدید